Lid of donateur

“Verandering in de wereld begint met een eerste stap.”

LIDMAATSCHAP

    LEDENVERGADERING

DONATEUR

Als lid help je de doelen te realiseren vanuit een brede spirituele visie. Je ontvangt uitnodigingen voor bijeenkomsten, de nieuwsbrief, verslagen van bijeenkomsten en wordt uitgenodigd mee te denken en actief te worden.


Leden maken de vereniging tot een bloeiend orgaan.

Leden verplichten zich tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. De jaarlijkse bijdrage mag echter geen belemmering zijn om lid te worden. Neem in dat geval contact op via info@azariasbuurt.nl


Door toetreding erkennen de leden kennis te dragen van de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Als lid heb je stemrecht in de ledenvergaderingen over het beleid en over nieuwe bestuursleden.


Bij het einde van het lidmaatschap, eindigen de rechten, doch de financiele verplichting over dat jaar blijft bestaan.


Hieronder vind je de Statuten van de vereniging:

Minimaal eens per jaar is er een algemene ledenvergadering. Deze wordt 14 dagen tevoren per mail aangekondigd met een agenda en de benodigde stukken. Daarin brengt het bestuur de jaarrekening en verantwoording over het afgelopen jaar.

Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden. Ieder lid heeft 1 stem, welke hij ook via een schriftelijke machtiging via een ander lid kan uitbrengen. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Lid worden? Meld je direct aan.

Als donateur steun je de vereniging financieel met minimaal € 35,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van alle activiteiten en ontwikkelingen.


Schenkingen zijn welkom op:

NL05 TRIO 0391 2270 41  t.n.v. Azarias Buurtontwikkeling. Periodieke schenkingen zijn 100% aftrekbaar van de belasting. Hieronder kun je het formulier daarvoor downloaden.

Ik word lid

en verklaar dat ik kennis heb genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement, zoals hiernaast te lezen is. Met het verzenden van dit formulier geef ik toestemming om tot wederopzegging jaarlijks de contributie van het genoemde rekeningnummer af te schrijven. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AZARIAS BUURTONTWIKKELING


De vereniging is op 6 september 2016 opgericht en kent leden, ereleden en donateurs. 

De vereniging heeft tot doel om levendige buurten te ontwikkelen vanuit een spirituele mensvisie, die bijdragen aan een duurzame en gezonde participatie samenleving.


Denk aan:

•Een bruisplein voor meer beweging en dynamiek in de wijk

•Je samen inzetten voor een groene en vitale leefomgeving 

•Slim combineren van functies (wonen ,zorg en dienstverlening, opleiden, cultuur, sport en gezondheid)


Copyright @ All rights reserved


CONTACT


Brugakker 41.18

3704 ZB Zeist 


T.  06 3098 5446

E.  info@azariasbuurt.nl

W. www.azariasbuurt.nl

KvK nummer 66805082

RSIN nummer 856704386

NL05 TRIO 0391 2270 41