Organisatie

 

“Gezondmakend is: als ieder iets toevoegt aan de buurt.”

Organisatie vereniging

Op 6 september 2016 is Azarias Buurtontwikkeling opgericht, een vereniging met leden, ereleden en donateurs. De leden zetten zich in om de doelstelling van de vereniging te realiseren.

 

Het doel van de vereniging is het ontwikkelen van levendige buurten vanuit een brede spirituele mensvisie, die bijdragen aan een duurzame en gezonde participatie-samenleving.

 

Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging.

Zij worden voor een periode van 3 jaar benoemd en zijn terstond herkiesbaar door de algemene vergadering. Het bestuur verricht haar werkzaamheden tegen onkostenvergoeding.

 

Het bestuur bestaat uit vier leden:

  • Alexandra Buijsman, voorzitter
  • Hildebrand Lievegoed, secretaris
  • Gert Jan Roodvoets, penningmeester
  • Jan-Pieter Peijs, lid

 

Het bestuur heeft met input van de leden een startnotitie (zie hiernaast) geschreven met een werkplan om het gestelde doel te behalen. Zij neemt besluiten met meerderheid van stemmen en roept minimaal eens per jaar een algemene ledenvergadering bijeen om verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar.

De vereniging heeft samenwerking gezocht met de gemeente Zeist, provincie Utrecht en andere relevante organisaties. De gelden om dit mogelijk te maken werden verkregen uit contributies, schenkingen en andere wettige inkomsten. De statuten en huishoudelijk reglement zijn te lezen op de pagina lid en donateur.

JAARVERSLAG

Hieronder het bestuurlijke en financielejaarverslag van 2016 en 17 jaarverslag over het gevoerde beleid van de afgelopen 1,5 jaar.

Lopende projecten

Het bestuur heeft in februari 2018 Cooperatie Nieuw Veldheim opgericht om de drie voormalige locaties van Zonnehuizen in Zeist aan te kopen en te transformeren tot zorgzame inclusieve buurten. Zij zijn met omwonenden in gesprek om hen te interesseren voor het concept Azarias Buurtontwikkeling.

Een projectgroep deskundigen heeft eerste schetsen en gevelbeelden gemaakt. Verder lopen er contacten met provincie Utrecht, gemeente Zeist en de KNHM. Zij ondersteunen de plannen.

 

Ieder die voornemens is een woning of bedrijfsruimte te kopen op Veldheim, Stenia of Peronnik, wordt lid van de Coöoperatie. Er is reeds 600.000 opgehaald. Geinteresseerden kijken op www.nieuwveldheim.nl en vinden daar alle informatie over het project.

 

De Coöperatie is in gesprek met meerdere financieerders.

Op 29 juni 2018 heeft de cooperatie een indicatief bod uitgebracht en op 13 augustus doet zij een definitief bod. Iedere schenking en lening die daarvoor gedaan wordt, telt nog mee in de bieding.

WERKGROEPEN

De vereniging kent een aantal werkgroepen, die bestaan zolang er leden zijn die zich vrijwillig voor het gezamenlijke doel willen inzetten.

 

1. Wonen/ecologisch terreinbeheer/energie

2. Gezondheidszorg

3. Tuinieren/educatie

4. Kunst, cultuur & ambachten

 

Bij iedere werkgroep is een bestuurslid betrokken als contactpersoon voor de borging met het grotere geheel. Werkgroepen kunnen ontstaan doordat leden elkaar vinden rond een gezamenlijk ideaal of een probleem en ze bestaan zolang het ideaal of probleem leeft. De leden bepalen de weg naar het doel en ook de wijze en de snelheid waarop ze die doelen willen bereiken.

AZARIAS BUURTONTWIKKELING

 

De vereniging is op 6 september 2016 opgericht en kent leden, ereleden en donateurs.

De vereniging heeft tot doel om levendige buurten te ontwikkelen vanuit een spirituele mensvisie, die bijdragen aan een duurzame en gezonde participatie samenleving.

 

Denk aan:

•Een bruisplein voor meer beweging en dynamiek in de wijk

•Je samen inzetten voor een groene en vitale leefomgeving

•Slim combineren van functies (wonen ,zorg en dienstverlening, opleiden, cultuur, sport en gezondheid)

 

Copyright @ All rights reserved

CONTACT

 

Brugakker 41.18

3704 ZB Zeist

 

T. 06 3098 5446

E. info@azariasbuurt.nl

W. www.azariasbuurt.nl

KvK nummer 66805082

RSIN nummer 856704386

NL05 TRIO 0391 2270 41