Organisatie

Copyright @ All rights reserved

“Gezondmakend is het als ieder

iets toevoegt aan de buurt.”

Organisatie vereniging

Op 6 september 2016 is Azarias Buurtontwikkeling opgericht, een vereniging met leden, ereleden en donateurs. De leden zetten zich in om de doelstelling van de vereniging te realiseren.

 

Het doel van de vereniging is het ontwikkelen van levendige buurten vanuit een brede spirituele mensvisie, die bijdragen aan een duurzame en gezonde participatie-samenleving.

 

Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging.

Zij worden voor een periode van 3 jaar benoemd en zijn terstond herkiesbaar door de algemene vergadering. Het bestuur verricht haar werkzaamheden tegen onkostenvergoeding.

 

Het bestuur bestaat uit vier leden:

  • Alexandra Buijsman, voorzitter
  • Hildebrand Lievegoed, secretaris
  • Gert Jan Roodvoets, penningmeester
  • Jan-Pieter Peijs, lid

 

Het bestuur heeft met input van de leden een startnotitie (zie hiernaast) geschreven met een werkplan om het gestelde doel te behalen. Zij neemt besluiten met meerderheid van stemmen en roept minimaal eens per jaar een algemene ledenvergadering bijeen om verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar.

De vereniging zoekt samenwerking met de gemeente Zeist, provincie Utrecht en andere relevante organisaties. De gelden om dit mogelijk te maken worden verkregen uit contributies, schenkingen, subsidies en andere wettige inkomsten. De statuten en huishoudelijk reglement zijn te lezen op de pagina lid en donateur.

JAARVERSLAG

Na de ledenvergadering in begin 2018 volgt hier het bestuurlijke en financiele jaarverslag over het gevoerde beleid het afgelopen jaar.

Lopende projecten

Momenteel onderzoekt het bestuur mogelijkheden om terreinen en hun eigenaars en buurtgenoten in Zeist te interesseren voor het concept Azarias Buurtontwikkeling. We zijn gestart met een projectgroep van deskundigen met kennis van netwerken, bouwtechniek, landschap, verbouwen, ontwerpen en coördineren. Contacten met provincie Utrecht, gemeente Zeist en de omliggende buurt lopen. We zijn momenteel druk met het oprichten van een Cooperatie die het uitgeven van voorkeursrechten en bouwrechten mogelijk maakt, zodat we een startkapitaal kunnen verzamelen, waarmee we naar een financieerder kunnen voor een lening van de rest. Hiermee hopen we een bod uit te kunnen brengen op 1 of meerdere terreinen in Zeist.

WERKGROEPEN

De vereniging kent een aantal werkgroepen, die bestaan zolang er leden zijn die zich vrijwillig voor het gezamenlijke doel willen inzetten.

 

1. Wonen/ecologisch terreinbeheer/energie

2. Gezondheidszorg

3. Tuinieren/educatie

4. Kunst, cultuur & ambachten

 

Bij iedere werkgroep is een bestuurslid betrokken als contactpersoon voor de borging met het grotere geheel. Werkgroepen kunnen ontstaan doordat leden elkaar vinden rond een gezamenlijk ideaal of een probleem en ze bestaan zolang het ideaal of probleem leeft. De leden bepalen de weg naar het doel en ook de wijze en de snelheid waarop ze die doelen willen bereiken.

AZARIAS BUURTONTWIKKELING

 

De vereniging is op 6 september 2016 opgericht en kent leden, ereleden en donateurs.

De vereniging heeft tot doel om levendige buurten te ontwikkelen vanuit een spirituele mensvisie, die bijdragen aan een duurzame en gezonde participatie samenleving.

 

Denk aan:

•Een bruisplein voor meer beweging en dynamiek in de wijk

•Je samen inzetten voor een groene en vitale leefomgeving

•Slim combineren van functies (wonen ,zorg en dienstverlening, opleiden, cultuur, sport en gezondheid)

 

CONTACT

 

Brugakker 41.18

3704 ZB Zeist

 

T. 06 3098 5446

E. info@azariasbuurt.nl

W. www.azariasbuurt.nl

KvK nummer 66805082

RSIN nummer 856704386

NL05 TRIO 0391 2270 41